Saksliste til årsmøte

1.Godkjenning av møteleder
2. Valg av referent, to protokollførere og to tellekorps
3. Godkjenning av sakslisten
4. Presentasjon av NOORs årsmelding 2017
5. Godkjenne regnskap 2017 /Aline
6. Vedta budsjett for 2018 /Aline
7. Forslag om endring av vedtekter
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av valgkomite til nest valg
10. Forslag om feiring av 5 års jubileum for NOOR

Sakspapirer til årsmøte

Forslag til vedtaksendringer 

Styret har mottatt forslag om følgende endring av vedtekter.

 

1) antall styremedlemmer i § 12: endre setning "Organisasjonen ledes av et styre på minimum 7 medlemmer og minst 2 varamedlemmer" til "inntil 7 medlemmer og 2 varamedlemmer" 

Nåværende versjon i § 12, først avsnitt:

Organisasjonen ledes av et styre på minimum 7 medlemmer og minst 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Endringsforslag: 

Organisasjonen ledes av et styre på inntil 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 

2) Beslutningsdyktighet i § 12, som følge av endringsforslag i pk 1

Nåværende versjon i § 12, avsnittet etter de 5 punktene

Styret skal avholde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan treffe beslutning når minst 4 av 7 er til stede eller deltar i styrebehandlingen.   

Endringsforslag

Alternativ 1:

Styret skal avholde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan treffe beslutning når minst 4 styremedlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen.                            

Alternativ 2:

Styret skal avholde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan treffe beslutning når minst 4 styremedlemmer (hvorav maksimum et varamedlem) er til stede eller deltar i styrebehandlingen.  


3) Valg av styremedlemmer i § 10, punkt 7  

Nåværende versjon i § 10, punkt 7

Velge styremedlemmer

Leder (1), nestleder (1), økonomiansvarlig (1), media- og kommunikasjonsansvarlig (1), øvrige styremedlemmer(3) og varamedlemmer(2)

Endringsforslag:

Velge inntil 7 styremedlemmer og to varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Leder velges av årsmøtet, ellers konstituerer styret seg selv.   

 

4) Kontingent i §5

Nåværende versjon:

Kontingenten fastsettes til 100 kroner og betales forskuddsvis. Medlemmer under 18 år betaler halv kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Dersom et medlem strykes, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  

Endringsforslag:  

Kontingenten fastsettes på årsmøte.

Kontingenten skal betales i begynnelsen av året. Medlemskapet opphører automatisk dersom ikke kontingenten er innbetalt ved årets slutt.

 

5) Om stemmerett i §9, først avsnitt 

Nåværende versjon:

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må medlemmer være registrerte minst tre dager før årsmøtet.  

Endringsforslag:

Alternativ 1:

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må kontingenten betales før årsmøte settes, og nye medlemmer må registrere seg minst tre dager før årsmøtet. 

Alternativ 2:

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må kontingenten betales før årsmøte settes.

 

6) Om tillitsvalgtes godtgjørelse i § 6,

Den første setning i § 6 endres fra «Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste.» til

«Tillitsvalgte kan motta honorar for sine verv, og kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste.» 

Nåværende versjon i § 6, først avsnitt

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste. Eventuell kompensasjon må avklares på forhånd.  

Endringsforslag:

Tillitsvalgte kan motta honorar for sine verv, og kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste. Eventuell kompensasjon må avklares på forhånd.  

Valgkomiteens innstilling

Leder: Amina Winningha, velges for ett år
Henny Aune, velges for to år
Areej Al Omar, velges for to år
Muwahid Mohammed, velges for to år
Aline Mikkelsen, velges for to år
Christian Lo, velges for ett år
Sumaya Jirde Ali, velges for ett år

Vara: Huda Gazikomok, velges for ettt år og

Tanja Chruischank, velges for ett år.

Årsrapport avd. Bodø