Prosjektbeskrivelse Kommune og fylkestingsvalg 2015


Kort beskrivelse

All statistikk viser at deltakelse på ulike samfunnsområder er lavt blant innvandrerkvinner. Gjennom dette prosjektet ønsker kvinnenettverket NOOR å bidra til økt samfunn - og politisk engasjement blant denne befolkningsgruppen. Vi ønsker å s skape debatt, entusiasme og ikke minst refleksjon rundt grunnleggende verdier som er sentralt i den norske grunnloven og samfunnet. I tillegg ønsker vi å bidra til økt valgdeltakelse til lokalvalget i 2015..


Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av to hovedaktiviteter:


1 Kvinnekafeer- uformell politiskarena for kvinner

Gjennom kvinnekafeen ønsker NOOR å vise at politikk handler om hverdagen vår og etablere en arena hvor kvinner kan møtes, uavhengig av partitilhørighet, etnisitet og interesser, for å snakke uformelt om det som opptar de.

Vi ønsker å invitere alle kvinnelige politikere fra ulike partiene med på denne arenaen.Her kan kvinner få muligheten til å danne nettverk, uttrykke behov, interesser og meninger. Gjennom dialogen kan de ulike politiske partiene få nye innspill og ideer til politikkutforming. I tillegg ønsker NOOR at dialogen skal ufarliggjøre det å være lokalpolitiker, med et ønske om at våre flerkulturelle medlemmer skal våge å påta seg politiske verv.

Vi har ambisjoner å ha denne Kvinnekafeen en gang i måneden frem til lokalvalget og det skal være åpent kaffe for alle kvinner som ønsker å delta. Vi har mulig samarbeidsavtale med kaféen Farmors stue og når det nye biblioteket står klart kan vi tenke oss å flytte aktiviteten dit.


                                                                 

2. Informasjonsarbeid knyttet til kommune og fylkestingsvalg 2015.

Statistikken viser klart at valgdeltakelse blant innvandrer kvinner er lavt. Valg er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har, derfor anser det NOOR det som uakseptable at mange i vår målgruppe faller utenfor. Kvinnenettverket NOOR ønsker å jobbe aktiv mot lokalvalget neste år. Vi ønsker gjennom våre aktiviteter å bidra til mer kunnskap om det politiske systemet i Norge, samt mobilisere til valgdeltakelse.

Mange i vår målgruppe opplever det politiske systemet i Norge som komplisert, dermed kan det være vanskelig å orientere seg om de ulike partiene.Vi ønsker å sette opp noen temakvelder med politiske temaer. Kvinnenettverket NOOR erfarer at det er noen områder det er viktig å bidra med mer kunnskap blant vår målgruppe.

  • Ansvarsområde til kommune, fylkeskommune og Stat.
  • Prinsipielle forskjellene mellom de politiske partiene
  • Saksprosessen i bystyret og fylkestinget.
  • Medbestemmelse og påvirkning

NOOR ønsker å sette opp 5 til 6 temakvelder med disse temaene. Temakveldene vil være åpent for alle ikke bare for våre medlemmer, men innholdet vil tilpasses vår målgruppe. For at disse temakveldene skal bli suksessfulle er det viktig at temakveldene oppleves enkel og pedagogisk av deltakerne, derfor er det viktig at vi bruker faglige aktører på noen av områdene.


Bakgrunn

Det er bredt politisk enighet og fokus på økt deltakelse blant innvandrerkvinner i Norge. Fokuset har vært i stor gard knyttet til deltakelse i arbeidslivet. I seinere til har det også vært mer fokus på samfunnsdeltakelse og politisk deltakelse blant denne befolkningsgruppen. All statistikk viser at deltakelse blant innvandrerkvinner på mange områder i samfunnet er betydelig lavere enn det øvrige samfunnet, særlig blant kvinner med bakgrunn fra Afrika og Asia.

Kvinnenettverket Noor anser det som stort samfunnsproblem at en voksende del av befolkningen er lite representert i beslutningsprosessene og viktige arenaer som styrer samfunnet vårt. Derfor er et av våre delmål å bidra til å økt samfunnsengasjementet og politiske engasjementet blant denne befolkningsgruppen.

NOOR er et flerkulturelt nettverk for kvinner. Organisasjonen ble stiftet høst 2013 og pr. dags dato har vi ca. 100 registrerte medlemmer fra 20 forskjellige nasjonaliteter. Noen av våre medlemmer er aktive i det norske samfunnet, men mange er ikke like aktive.

Kvinnenettverket NOOR erfarer at det er flere grunner til at innvandrerkvinner holder seg unna politikken. Mange kvinner opplever tekselen for å være med i samfunnsdebatten og i politikken for høy. Det kan oppleves at man må ha mye kunnskap, kunne snakket språket perfekt for å kunne delta. For det andre kommer noen av kvinne fra land der politikk er forbundet med noen negativt og farlig. I tillegg kan kulturelle barrierer hindre for noen.

For å øke deltakelse blant denne befolkningsgruppen anser NOOR det som viktig å først og fremst ufarliggjøre begrepet politikk og gi kvinnene en annet forståelse av politikk. Gjennom dette prosjektet ønsker NOOR å vise at politikk handler om hverdagen, om livene våre og vår fremtid. I tillegg ønsker vi å styrke kvinner ved å bidra til at de innser at dere erfaringer og meninger kan bidra til å styrke samfunnet de selv er en del av.


 Prosjektmål

  1. Etablere et arena hvor kvinner kan snakke uformelt om politikk og samfunn.
  2. Få flere innvandrerkvinner i politikken
  3. Bidra med mer kunnskap om det politiske systemet i Norge,
  4. Bidra til økt valgdeltakelse til lokalvalg i 2015.


Forankring

Prosjektet anses for godt forankret i fylkeskommunens kvinnesatsing. Fylkeskommunen er opptatt å få flere kvinner i politikken og er opptatt av arenaer som bidrar til utvikling både på individnivå og samfunnsnivå. Kvinnenettverket NOOR mener dette prosjektet imøtekommer alle disse kriteriene. I tillegg anser vi at prosjektet godt forankret i Bodø kommunes integrering- og mangfolds politikk


Målgrupper

Målgruppen er kvinner, innvandrerkvinner i Nordland.


Resultat

  • Kvinne kaféen kan bidra til at mange kvinner danner seg større nettverk, tar del i samfunnsdebatten og engasjerer deg. Tillegg kan det bidra til at de politiske partiene får bedre dialog med innvandrerkvinner.
  • Politiske temakvelder kan bidra til at flere kvinner for større kunnskap om politikk på kommune og fylkesnivå. Større deltakelse ved lokalvalget og flere beviste valg.


Effekter

Aktivitetene i dette prosjektet kan ha mange effekter både påindividnivå og samfunnsnivå. Effekten kan være et samfunn hvor mangfold står sentralt, mer deltakelse og engasjement fra hele befolkningen.