Prosjektbeskrivelse

Bevisst Valg i 2017

Bakgrunn for prosjektet

Ved Stortingsvalget i 2017 ønsker Kvinnenettverket Noor (NOOR)å bidra til økt engasjement og valgdeltakelsen blant innvandrerbefolkningen i Nordland. Som en aktør som ønsker å slå ring rundt demokratiet vårt anser NOOR det som en utfordring at valgdeltakelse og politisk engasjement blant innvandrerbefolkningen i Nordland er lav og ønsker å gjøre noen med dette.

Innvandrerbefolkningen utgjør 13 prosent av befolkningen i Nordland. For å jobbe for en inkluderende samfunn anser vi det som viktig med representativitet også på politiske arenaer og utvalg. For å nå dette mener Kvinnenettverket Noor det er viktig å jobbe for økt politisk og samfunnsengasjement blant befolkningsgruppen.

Erfaringer vi har gjort oss er at mange med minoritetsbakgrunn opplever det som en utfordring å navigere i de politiske informasjonsmateriellene rundt valg. Ofte oppleves det at man blir bombardert med masse informasjon om ulike ting og det er ikke alltid man opplever at informasjonen er aktuelt eller interessant for den enkelte.

Vi opplever også at mange med innvandrerbakgrunn opplever det som vanskelig å skille mellom de ulike politiske løsningene som de ulike partiene har. Det blir vanskelig å sortere de prinsipielle forskjellene mellom partiene. Summen av dette gjør det ofte vanskelig å skape entusiasme og engasjement over valg ovenfor denne gruppen, noe som kan bidra til at folk ikke benytter stemmeretten sin eller tar ubevisste valg under valget.

Gjennom dette prosjektet ønsker Kvinnenettverket Noor sammen med sine samarbeidspartnere å skape entusiasme over valget, og skal vi klare det anser vi det som viktig å basere informasjonsarbeidet vårt på det som engasjerer i de ulike miljøene. Hva er de ulike gruppene opptatt av og hva slags politiske løsninger har de forskjellige partiene på det som opptar innvandrergruppene?

Det er vanlig med mange partidebatter og diskusjoner i valgkampen, ofte glemmer man at det partiene faktisk forplikter seg til er det som faktisk står i deres partiprogram. Derfor vil vi hovedsak basere informasjonsarbeidet vårt på partiprogrammene.

Det er mange med innvandrerbakgrunn som bevisst har holdt seg unna politikk i sine hjemland, nettopp fordi det kan være farlig å være involvert i politikk. Vi anser det derfor som viktig å ufarliggjøre politikk i Norge og synliggjøre viktigheten av deltakelse.

Aktivitetene i prosjektet kan deles inn i fire hovedaktiviteter. Den første tiltak innebærer dialog og innspill fra de ulike innvandrermiljøene. Den andre innebærer å lage tilpasset informasjon basert på målgruppens ønsker og behov. Tredje tiltak innebærer et aktivt informasjonsarbeid. Den siste delen av prosjektet innebærer å skape et felles arenaer for befolkningsgruppen og lokalpolitikere.

Med dette til grunn søker Kvinnenettverket Noor til sammen 25 000 kr fra Bodø Kommune  for gjennomførings av dette prosjektet.

 

Tiltak og gjennomføring

 1. Dialog med de ulike miljøene om hva slags saker de er opptatt av og hva de synes er viktig for dem. Kvinnenettverket Noor har bred kontakt med de ulike innvandrermiljøene i Bodø, Mo i Rana og Ballangen. Tidlig på valgåret skal vi ha dialog med de ulike organisasjonene eller representanter for de ulike miljøene for å innhente informasjon om hva slags saker de er opptatt av. På denne måten kan vi basere informasjonsarbeidet vårt på det som målgruppen er opptatt av og kan eliminere bort det som ikke er ansett som viktig.
 2. Utarbeide et tverrpolitisk partiprogram basert på de sakene som vår målgruppe er opptatt av. Med utgangspunkt i sakene som opptar målgruppen skal vi lage et enkelt tverrpolitisk partiprogram som viser hva de ulike partiene har i sitt partiprogram om de ulike sakene som målgruppen er opptatt av. På denne måten håper vi på å synliggjøre de områdene hvor partiene er like og hvor de avviker fra hverandre i bestemte saker. Det blir også mer synlig hvis noen partier ikke har politikk på saker som opptar målgruppen.  Denne type informasjon vil også være viktig for NOORs arbeid etter Stortingsvalget. Vi vil produser dette på våre hjemmesider og hjemmesidene til våre samarbeidspartnere. I tillegg publisere en enkel brosjyre, som skal deles på ulike arenaer. Vi ønsker å engasjere to studenter til dette arbeidet.  
 3.  Organisere «Valgsamling» med stortingsvalget og partipolitikk som tema. Gjennom Kvinnenettverket Noors Helseprosjekt» Kvinnehelse i Nordland» Har vi prøvd ut en ny metode for tilpasset informasjonsarbeid. Metoden er basert på «Tupperware konseptet». Det går ut på at enkelte personer eller grupper kan invitere en ressursperson hjem til seg for å få mer informasjon om et bestemt tema. Vi har gode erfaringer med denne metoden i forhold til helseforebyggende informasjonsarbeid og mener at metoden er godt egnet i forhold til valginformasjon. Dette blir et lavterskel tilbud som bidrar til mer direkte informasjon til deltakerne i forhold til det de er opptatt av og gir deltakerne mulighet til å stille spørsmål, samt stimulere til gode diskusjoner. Vi har også erfart at metoden er god i forhold til språkutfordringer. Erfaringsmessig så kjenner deltakerne hverandre fra før og fungerer som tolk for deltakere som har svakt språk. Det bidrar til at alle som deltar får utbytte av deltakelsen.

I forhold til valget vil vi tilby «Valgsamling» med stortingsvalg og partipolitikk som tema. Hvor vi tar opp følgende temaer:

 • -         Hvorfor er det viktig med valgdeltakelse
 • -         Hvordan foregår valget rent praktisk.
 • -         Hva mener de ulike partiene om sakene som deltakerne er opptatt av.

Vi planlegger minst 10 samlinger forskjellige steder i Nordland. Vi kommer til å be alle samarbeidsorganisasjonene å ha minst en samling hver. I tillegg vil vi markedsføre tiltaket, slik at det blir kjent og tilgjengelig for andre grupper og personer som ikke er med i prosjektet som samarbeidspartnere. 

Lunsjseminar med lokalpolitikere. Med dette tiltaket ønsker vi å skape en felles arena hvor lokalpolitikere på stortingslista og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn kan møtes. Vi ønsker også med dette å ha en arena hvor målgruppen vår kan treffes å diskutere på tvers av kulturelle bakgrunner. Det er flere grunner til at vi anser en arena som dette som viktig. Først og fremst er det viktig å «ufarliggjøre» politikere overfor målgruppen og på den andre siden anser vi det som viktig å synliggjøre målgruppen ovenfor politikerne.

Det planlegges tre lunsjsamlinger, to i Bodø og en i Mo i Rana.

Deltakerne vil få mulighet til å sende inn spørsmål til politikerne på forhånd. Vi håper tiltaket vil bidra til økt kunnskap om det politiske systemet og valgprinsippene i Norge, samt engasjere flere til å bruke sin stemmerett. I tillegg anses det som viktig å skape en arena hvor innvandrere med forskjellig bakgrunn møtes og diskuterer de aktuelle temaene som de er mest opptatt av. Dette kan resultere i mer samarbeid mellom forskjellige miljøer.

 

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er alle stemmeberettiget borgere i Nordland med innvandrerbakgrunn. Med fokus på Innvandrerbefolkningen.

 

Formålet med prosjektet

 • -         Kartlegge saker som opptar og interesserer innvandrermiljøene i Nordland.
 • -         Forenkle og tilpasse valginformasjon for innvandrerbefolkningen i Nordland.
 • -         Bidra til at innvandrerbefolkningen får riktig og god informasjon om Stortingsvalget
 • -         Skape arenaer hvor innvandrerbefolkningen kan treffe lokale politikere
 • -         Synliggjøre på en enkelt måte hva de ulike partiene har i sitt partiprogram om saker som opptar denne befolkningsgruppen

Ønsket resultat og effekt

Ønsket resultat av prosjektet er å bidra til større engasjement rundt valg og politikk blant innvandrerbefolkningen som igjen kan resultere til større valgdeltakelse og bevissthet blant denne befolkningsgruppen.

 

Aktører bak prosjektet

Kvinnenettverket Noor Bodø er prosjekteier og vil ha ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Organisasjonen er en frivilling organisasjon som jobber for å styrke kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi jobber med å nå målet vårt gjennom fire delmål:

 1.   Bidra til større politisk og samfunnsengasjement blant kvinner.
 2.   Bidra til større nettverk, både formelt og uformelt.
 3. Bidra til utvikling på både individ og samfunnsnivå.

Organisasjonen har gjennom sin korte levetid vært svært aktiv og har rukket å gjennomføre tre store prosjekter og har høstet mange gode erfaringer med å jobbe med prosjekter av forskjellige størrelser. Organisasjonen har på kort tid fått stor annerkjennelse både blant innvandrermiljøene og på kommunenivå. Vi har i dag litt over 100 registrerte medlemmer med bakgrunn fra 20 forskjellige nasjonaliteter. Dette gir oss et unikt inngangspunkt til de ulike innvandrermiljøene i Bodø.

I dette prosjektet ønsker vi å samarbeide med mange forskjellige organisasjoner og er allerede i dialog med noen av organisasjonene.  

 • -         Kvinnenettverket Noor i Mo i Rana
 • -         Batteriet
 • -         SOMNOR
 • -         Kurdisk forening
 • -         Russisk forening
 • -         Polsk forening
 • -         Filippinske forening
 • -         Organisasjon for arabisktalende
 • -         Islamsk Kultursenter i Nordland
 • -         Internasjonalt kvinnegruppe i Ballangen
 • -         Andre ressurspersoner i Nordland

Mange av disse aktørene har vi samarbeidet med tidligere i andre prosjekter og har gode erfaringer fra tidligere prosjekter. Samarbeid med disse aktørene er en viktig forutsetning for prosjektet for å nå bredt og mange i denne befolkningsgruppen. Får å nå bredere ut i hele Nordland, ønsker vi samarbeid med ressurspersoner i andre kommuner. Vi ønsker derfor en dialog og samarbeid med ressursgruppen til «Tilflyttningsprosjektet» til Nordland Fylkeskommunen.  

 

Vurdering av prosjektets verdi

Målrettet, utradisjonelle metoder, tilpasse informasjon

Vi er også opptatt av å måle resultatet av tiltakene vi setter i gang i prosjektet. Vi vil derfor gjennomføre spørreundersøkelse blant alle som deltar på de ulike tiltakene. Vi vil legge disse spørsmålene til grunn for undersøkelsen

 • -         Har du stemt ved Stortingsvalg tidligere?
 • -         Har informasjonen du har fått ved dette arrangementet vært nyttig for deg?
 • -         Planlegger du å benytte stemmeretten din ved Stortingsvalget i år?

 Vi håper vi gjennom disse spørsmålene kan måle om tiltakene i prosjektet har noen effekter, samt få oversikt på hvem vi når med de ulike tiltakene.

 

 

Handlingsplan

Tid

Aktivitet

Juni

Opprette prosjekt organisasjon.

 Ta kontakt med samarbeidspartnere og politiske partier

Juli- august

Gjennomføre dialogmøter/ innspillmøter med de ulike innvandrerorganisasjonene. Utarbeide tverrpolitisk partiprogram, gjennomføre første lunsjseminar.

August - september

Gjennomføre, "Valgsamlinger" og andre lunsjseminar

 Oktober

Etterarbeid og avslutning av prosjektet.

 

.