Vedtektene til Kvinnenettverket Noor (vedtatt på årsmøtet 28.02.2018)

I vedtektene finner du blant annet informasjon om organisasjonens overordnede mål, bestemmelser, om medlemskontingent, om stemmerett ved årsmøter, samt informasjon om styret og dets ansvar.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Kvinnenettverket Noor (NOOR) og ble stiftet 01.08.2013.Foreningen er en selveid og frittstående juridisk etat.

§ 2 Formål

NOOR skal være en uavhengig og frittstående organisasjon, som skal jobbe for å inspirere- og legge til rette for selvutvikling blant kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn

Organisasjonen har følgende overordnede formål:

NOOR ønsker å styrke kvinners posisjon i det norske samfunnet.

Organisasjonen skal jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar sin målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg skal NOOR bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge.

NOOR skal være et aktivt og velfungerende nettverk for å utvikle samhold og samarbeid medlemmer imellom til gjensidig støtte og motivasjon.

Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer. I tillegg skal organisasjonen arrangere minimum ett åpent arrangement i året.

Jobbe for å forebygge fattigdom blant målgruppen.

 § 3 Medlemmer

Alle med oppholdstillatelse i Norge som vil jobbe for eller støtter foreningens mål kan bli medlem.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har fylt 14 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen i henhold til regler som defineres i § 10.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes på årsmøte.

Kontingenten skal betales i begynnelsen av året. Medlemskapet opphører automatisk dersom ikke kontingenten er innbetalt ved årets slutt. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta honorar for sine verv, og kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste. Eventuell kompensasjon må avklares på forhånd.  

Tillitsvalgte og medlemmer kan motta honorar for spesifikke arbeidsoppgaver fra styret.

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av februar, er organisasjonens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 20 dagers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

§ 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må kontingenten betales før årsmøte settes.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved gjeldende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Forhåndsstemming ved personvalg skal være mulig.

 

 § 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

NOORs årsmelding

Godkjenne regnskapet i revidert stand

Innkomne forslag som framgår av innkallingen

Fastsette kontingent

Vedta NOORs budsjett

Vedtekter og endringer av disse etter forslag fra styret

Velge styremedlemmer:

Velge inntil 7 styremedlemmer og to varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Leder velges av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv.  

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret ser behov for det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 20 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12 Styret

 Organisasjonen ledes av et styre på inntil 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret velges på demokratisk vis og for 2 år av gangen. Styreleder og 50 prosent av styremedlemmene stilles til valg hvert 2. år.

Styret skal:

·       Iverksette årsmøtets bestemmelser.

·       Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

·       Administrere og føre nødvendig kontroll med NOORs økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.

·       Styret skal sørge for at det blir utarbeidet regnskap.

·       Representere NOOR utad.

Styret skal avholde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan treffe beslutning når minst 4 styremedlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

 

Styre- og varamedlemmer kan motta honorar for dokumentert arbeid. Styret fastsetter retningslinjer for dette.

 

§ 13 Protokoll

Det føres protokoll både fra årsmøter og styremøter. Protokoll skal gjøres tilgjengelig for medlemmer.

 

§ 14 Grupper/avdelinger

NOOR kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele NOOR, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere NOOR utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 15 Foreningens rettslige representanter

Styreleder eller nestleder, pluss et styremedlem, forplikter foreningen med sin underskrift.

 

§ 16 Vedtektsendring

Vedtektene kan endres innenfor det formål som er fastsatt i § 2. Rett til å foreslå endringer har medlemmer og styret. Forslag til vedtektsendring skal være innkommet til styret i henhold til regler som defineres i § 7. Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 17 Oppløsning (kan ikke endres)

 

Oppløsning av NOOR kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NOOR. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.

Midlene som blir igjen etter oppløsning skal bare kunne brukes til formål som er i samsvar med foreningens formål.

 

(Vedtektene til Kvinnenettverket Noor ble vedtatt på årsmøtet 25.01.2014 og på ekstraordinært årsmøte 22.02.2014. Oppdatert ved årsmøte 15.02.2017, sist endret på årsmøte 28.02.2018)

Vedtektene til Kvinnenettverket Noor ble vedtatt på årsmøtet 25.01.2014 og på ekstraordinært årsmøte 22.02.2014. Oppdatert ved årsmøte 15.02.2017


I vedtektene finner du blant annet informasjon om organisasjonens overordnede mål, bestemmelser, om medlemskontingent, om stemmerett ved årsmøter, samt informasjon om styret og dets ansvar.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Kvinnenettverket Noor (NOOR) og ble stiftet 01.08.2013.Foreningen er en selveid og frittstående juridisk etat.

§ 2 Formål
NOOR skal være en uavhengig og frittstående organisasjon, som skal jobbe for å inspirere- og legge til rette for selvutvikling blant kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrun

Organisasjonen har følgende overordnede formål: 

 • NOOR ønsker å styrke kvinners posisjon i det norske samfunnet.
 • Organisasjonen skal jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar sin målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg skal NOOR bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge. 
 • NOOR skal være et aktivt og velfungerende nettverk for å utvikle samhold og samarbeid medlemmer i mellom til gjensidig støtte og motivasjon. 
 • Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer. I tillegg skal organisasjonen arrangere minimum ett åpent arrangement i året.  
 • Jobbe for å forebygge fattigdom blant målgruppen.

 § 3 Medlemmer
Alle med oppholdstillatelse i Norge som vil jobbe for eller støtter foreningens mål kan bli medlem. 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har fylt 14 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen i henhold til regler som defineres i § 10.  

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes til 100 kroner og betales forskuddsvis. Medlemmer under 18 år betaler halv kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Dersom et medlem strykes, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste. Eventuell kompensasjon må avklares på forhånd. 

Tillitsvalgte og medlemmer kan motta honorar for spesifikke arbeidsoppgaver fra styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av februar, er organisasjonens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 20 dagers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§ 8 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må medlemmer være registrerte minst tre dager før årsmøtet. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved gjeldende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Forhåndsstemming ved personvalg skal være mulig.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. NOORs årsmelding
 2. Godkjenne regnskapet i revidert stand
 3. Innkomne forslag som framgår av innkallingen
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta NOORs budsjett
 6. Vedtekter og endringer av disse etter forslag fra styret
 7. Velge styremedlemmer: 

Leder (1), nestleder (1), økonomiansvarlig (1), media- og kommunikasjonsansvarlig (1), øvrige styremedlemmer(3) og varamedlemmer(2) 

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret ser behov for det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 20 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Organisasjonen ledes av et styre på minimum 7 medlemmer og minst 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret velges på demokratisk vis og for 2 år av gangen. Styreleder og 50 prosent av styremedlemmene stilles til valg hvert 2. år. 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med NOORs økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Styret skal sørge for at det blir utarbeidet regnskap.
 5. Representere NOOR utad.

Styret skal avholde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan treffe beslutning når minst 4 av 7 er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 

Styre- og varamedlemmer kan motta honorar for dokumentert arbeid. Styret fastsetter retningslinjer for dette.

§ 13 Protokoll

Det føres protokoll både fra årsmøter og styremøter. Protokoll skal gjøres tilgjengelig for medlemmer. 

§ 14 Grupper/avdelinger

NOOR kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele NOOR, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere NOOR utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Foreningens rettslige representanter

Styreleder eller nestleder, pluss et styremedlem, forplikter foreningen med sin underskrift.

§ 16 Vedtektsendring

Vedtektene kan endres innenfor det formål som er fastsatt i § 2. Rett til å foreslå endringer har medlemmer og styret. Forslag til vedtektsendring skal være innkommet til styret i henhold til regler som defineres i § 7. Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 Oppløsning (kan ikke endres)

Oppløsning av NOOR kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NOOR. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.

Midlene som blir igjen etter oppløsning skal bare kunne brukes til formål som er i samsvar med foreningens formål.

(Vedtektene er vedtatt på årsmøte 25.01.2014 og på ekstraordinært årsmøte 22.02.2014.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.