NOOR skal jobbe mot fattigdom.

På årsmøte vedtok medlemmene våre at et av organisasjonens formål skal være å jobbe mot fattigdom blant vår målgruppe.


Nye tall fra SSB slår fast at barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Mens kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2015, var denne andelen 38 prosent for innvandrerbarn. Den store andelen med lavinntekt generelt i innvandrerbefolkningen, kombinert med høy innvandring de siste årene, har ført til at innvandrerbarn nå er i flertall blant barn i lavinntektshusholdninger. I 2015 utgjorde innvandrerbarn 53,4 prosent av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette er en betydelig økning siden 2006, da denne andelen var på 38,8 prosent. I antall utgjør dette en dobling fra om lag 26 000 barn i 2006 til drøyt 52 000 barn i 2015.

Videre viser statistikk fra SSB at det er store variasjoner ut i fra hvilken landbakgrunn de har. Barn med bakgrunn fra land som Somalia, Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Dette er barn som har kommet til Norge som flyktninger eller er født i landet av flyktningeforeldre. De tilhører ofte barnerike familier med dårlig tilknytning til arbeidsmarkedet og hvor avhengigheten av ulike offentlige støtteordninger er høy

Les hele artikkelen på SSB's hjemmeside.


barnefattigdomjpeg