Oppsummering fra Nettverkssamling for minoritetshelse i Nordland

Noen av erfaringer og utfordringer som ble nevnt av deltakerne  

 • Mangel på informasjon blant pasienter med minoritetsbakgrunn som havnet på sykehuset bidrar til noen utfordringer. Viktig med tilstrekkelig informasjon før de kommer til sykehuset.
 •  Mange av innvandrer organisasjonene påpekte at informasjon om både helse og systemet er viktig.
 • Språkutfordringer, utfordringer med spesielle sykdommer blant noen grupper.
 • Behov for mer forebyggende tiltak på dette feltet
 •  Det er høye forventninger blant mange flykninger til helsehjelp når de kommer til Norge. Det er ofte en utfordring med å i imøtekomme disse utfordringene.
 • Utfordringer knyttet til kvalifiserte tolker.
 • Viktig å bruke de ulike minoritetsaktørene, som for eksempel moskeen og de ulike organisasjonene til informasjonsarbeid og informasjonsspredning
 • Det er satt fokus på minoritetshelse i handlingsplaner, men noen av aktørene opplever dette som er fremmed område, lite kompetanse og synes derfor at det er vanskelig å finne ut hvordan man skal ta tak i det, hvor skal man begynne osv.
 • Det skal settes i gang helseplan for Bodø kommune.
 • Nordland fylkeskommune er også i gang med Regionalplan for folkehelse i Nordland. Fokus på sosiale ulikheter og helse. Ønsker innspill fra ulike grupper.
 •  Nord Universitet jobber for å få finansiering til å forske videre på Kvinnenettverket Noors Helse-party konsept.
 • Viktig å tenke langsiktig, hva er helseutfordringene vi vil møte i fremtiden?

Innspill som ble gitt til Regionalplan for folkehelse i Nordland

 • Innspill fra de ulike organisasjonene
 • Viktig for trivsel å være en del av den nye normalen.
 • Informasjon som forebyggende helsetiltak, hvordan formidler man for å nå ut til mangfoldet? Bildebruk osv.
 • Benytte ens kompetanse, være en ressurs i samfunnet  
 • Jobb, praksisplasser er viktig for trivsel.
 • Dyrt med fritidsaktiviteter for barn og unge, kan være hinder for deltakelse


Opprettelse av nettverk for minoritetshelse i Nordland

NAKMI fortalte om erfaringer de har høstet fra tre nettverk som de koordinerer.

På NAKMIs hjemmeside vil du finne informasjon om de tre ulike nettverket ene som de koordinerer. Følgende fordeler med å jobbe i nettverk ble trukket frem;

 • God erfaringsdeling og kompetanse utveksling, bidrar til bedre samarbeid.
 • Et nettverk hvor, tjeneste aktørene, brukerorganisasjoner og innvandrer organisasjonene er representert vil være unikt på landsbasis

Punkter fra åpent diskusjon

For aktørene fra Kommunen anser man et slikt kontaktpunkt som nyttig og aktuelt , men anser det som avgjørende at dette er forankret i kommunen og det er aksept for at man kan bruke arbeidstid til slike aktiviteter.


Dette ble besluttet:

 • Inger Øvereng innkaller følgende aktører til et møte for å diskutere mulighetene for å opprette et nettverk for minoritetshelse i Nordland.
 • Leder for helse- og omsorg komiteen
 • Nord Universitetet
 • Kvinnenettverket NOOR
 • Dialogforum
 • Folkehelse Nordland Fylkeskommune
Her finner du informasjon om formålet med nettverksamlingen.