Medvirkning og påvirkning

BEVISST VALG 2021

Bakgrunn Gjennom prosjektet «Bevisst valg» har Kvinnenettverket Noor i mange valgår jobbet for at flere med minoritetsbakgrunn skal bruke sin stemmerett og få et mer bevisst forhold til valgdeltagelse. Prosjektet fikk tilskudd fra IMDi gjennom Bodø Kommune. 4 Bevisst valg brosyren gir en liste over hva slags temaer/saker som er viktig for det flerkulturelle Norge; Familie, barnehage og skolepolitikk, innvandringspolitikk, asyl- og flyktningpolitikk, folkehelse, eldreomsorg og psykiskhelse, arbeid og utdanning, tros- og livssynssamfunn, solidaritet og bistand.


Og hva de ni største partiene i Norge har i sitt partiprogram om disse sakene. Vi understreker at vi har brukt partiprogrammene som kilde for heftet. Et partiprogram er tungt lesestoff. Språket er ofte abstrakt og ideologisk preget, og det er fylt med enorme mengder informasjon. Man skal helst være godt orientert om samfunnsspørsmål og politiske saker for å gjøre seg nytte av denne informasjonen. I arbeidet med dette heftet har målet vært å forenkle språket i partiprogrammene på de aktuelle temaene for å avdekke og tydeliggjøre innholdet. For å gjøre denne tilpasningen har vi engasjert Lena Breivik Kines, som har vært ansatt ved Bodø Voksenopplæring i flere år og som kjenner til hvor utfordrende det kan være å komme til Norge og skulle navigere i et ukjent politisk landskap.

SILENT SOFA

Som avslutting av valgprosjektet «Bevisst valg 2021» ble ‘Silent sofa’ arrangert 4.september 2021 i samarbeid med Framtid uten Fattigdom – et forum mot sosiale 6 ulikheter, Cit-egration. Sustainable diverse cities: Innovation in integration og Batteriet Nord-Norge. Representanter fra 20 ulike organisasjoner samlet seg til året mest mangfoldige politiske samling. 

Stemning for dagen ble satt da Mathias og Vilde framførte fantastisk diktopplesning av Harald Sverdrup sin "stemmeseddel" fulgt opp av en motiverende appell fra Nicole Natalie Furnes. Etter et faglig innlegg fra professor Marit Aure med Tema "Deltakelse og demokrati. Hvorfor er dette viktig?" var vi klar for gruppearbeidet der vi drøftet utfordringer og problemstillinger under seks ulike tema; Identitet/kultur og mangfold, Amnesti, Verdighet, Frivillighet, Oppvekst og Bolig. Vi vil takke Rødt Bodø, Bodø Høyre, Bodø Arbeiderparti, Bodø Venstre, Bodø SV, Bodø KrF, Bodø Senterparti og Bodø MDG som prioriterte å stille opp i sine travle dager for å lytte til alle de inspirerende, emosjonelle presentasjonene som ble lagt fram. Vi håper dere vil huske budskapene og vil ta dem med inn i partiene deres, og videre til deres politiske liv.

Det er viktig at vi som samfunnsborgere er med å utvikle samfunnet vi er en del av. Mange av våre medlemmer har minoritetsbakgrunn og er lite representert i politikken, eller på viktige offentlige arenaer. Dette bidrar til at våre meninger og stemmer i lite grad er med å påvirke utviklingen i samfunnet.

Kvinnenettverket Noor jobber med å fylle noe av tom-rommet ved å være en politisk engasjert men nøytral organisasjon. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å formidle viktige politiske problemstillinger som våre medlemmer og målgruppe er opptatt av.

Vi er også opptatt av å oppmuntre flere med minoritetsbakgrunn å ta del i samfunnsdebatten og å være politisk aktiv. Dette gjør vi blant annet ved å tilby kurs og trening. Jobbe med å bygge ned barrierer, samt bidra til arenaer hvor man kan delta i debatten på egne premisser. Ikke minst bidra til at flere bruker stemmeretten sin under valg.

Aktuelle Noor prosjekter:

Kvinnenettverket Noor som høringsaktør

Kvinnenettverket Noor fungerer også i større grad som en høringsaktør for det offentlige. Vi har blitt invitert til å komme med innspill til følgende handlingsplaner